Tableaux

Ronald Ossory Dunlop pipe Myself with Cadger’s Pipe
par Ronald Ossory Dunlop
(1950)
Ronald Ossory Dunlop pipe The Poet
par Ronald Ossory Dunlop
John Elwyn pipe Welsh Funeral
par John Elwyn
(1900)
John Elwyn pipe Bristol Student
par John Elwyn
(1938)